Apie asociaciją

Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija (LTIĮA) įsteigta 2005 m. gegužės 11 d. Ši asociacija atstovauja techninės izoliacijos rangovus bei prekybininkus Lietuvoje. Šiuo metu asociacija vienija 5 Lietuvos įmones ir yra  Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) bei Europos techninės izoliacijos rangovų asociacijos (FESI) narė.

Asociacija konsultuoja techninės izoliacijos (karščio, šalčio, akustinės, priešgaisrinės) įrengimo, pastolių įrengimo, katilų apmūrijimo, asbesto šalinimo klausimais.  Iškilus klausimams, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.


Asociacijos tikslai:


- Atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti valstybės, savivaldybių institucijose, visuomeninėse organizacijose, taip pat už šalies ribų;
- Dalintis informacija, gaunama iš kitų Lietuvos ir Europos asociacijų, apie naujausias technologijas techninės izoliacijos, pastatų šiltinimo srityse, kurios leis ženkliai sumažinti šiluminius nuostolius bei kenksmingų atliekų patekimą į aplinką;
- Skatinti techninės izoliacijos naudojimą kaip vieną efektyviausių kaštų atžvilgių ir tvariausią būdą energijai saugoti.

Asociacijos uždaviniai:

- Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo organams dėl veiklos, susijusios su technine izoliacija;
- Rengti projektus paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti;
- Keistis informacija ir patirtimi;
- Analizuoti izoliavimo darbų rinką;
- Plėtoti specialistų ir darbininkų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo programas;
- Konsultuoti Asociacijos narius, teikti jiems metodinę pagalbą;
- Užmegzti ir plėtoti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis.